ಅವಧೂತ ದತ್ತ ಪೀಠದ ಶುಖವನದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು .