ಅಶ್ವಥ್ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆ

Share

ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ’ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕಲಿಕೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗ್ಯ R. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ S.P.


Share