ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ

Share

ಮೈಸೂರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ಗೆ ಒಂದರಂತೆ ೬೫ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಆಟೋಟಿಪ್ಪರ್ ಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.


Share