ಕೋರೋನ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ