ಕೋರೋನ ಸೋಂಕು: ಭಾರತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ ಕರ್ನಾಟಕ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನ.

India
14,83,156
Maharashtra
3,75,799
Tamil Nadu
2,13,723
Delhi
1,30,606
Andhra Pradesh
1,02,349
Karnataka
1,01,465
Uttar Pradesh
66,988
West Bengal
60,830
Gujarat
56,874
Telangana
54,059
Bihar
39,176
Rajasthan
35,909
Assam
33,576
Haryana
31,332
Madhya Pradesh
27,800
Odisha
26,892
Kerala
19,727
Jammu and Kashmir
17,920
Punjab
13,769
Jharkhand
8,275
Chhattisgarh
7,450
Uttarakhand
6,104
Goa
4,861
Tripura
3,900
Puducherry
2,786
Manipur
2,235
Himachal Pradesh
2,176
Nagaland
1,339
Ladakh
1,285
Arunachal Pradesh
1,158
Meghalaya
702
Sikkim
545
Mizoram
361
Andaman and Nicobar Islands
324
Chandigarh
No data
Dadra and Nagar Haveli
No data
Daman and Diu
No data
Lakshadweep
0