ಚಿನ್ನ – ಬೆಳ್ಳಿ, ಇಂದಿನ,(16-12-2020) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ

431
Share

ಇಂದಿನ ( 16-12-2020 )ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಚೀನಿವಾರಿ ಪೇಟೆ ದರ

: Today’s Gold Rate Rs 4620/per gram.

Today’s Silver Rate Rs 65.30/per gram.
Today’s Gold Rate 22k ₹4620/.
Today’s Gold Rate 24k ₹5040/ per gram.


Share