ಜನ ಸ್ಪಂದನದ ಸಿದ್ಧತೆ- ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ

18
Share

 

ನಾಳೆ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜನ ಸ್ಪಂದನದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನಾ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.


Share