ತೀರ್ಥ ನೀಡಲು ಬಂದಿರುವ ಮಿಷನ್

747
Share

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ನೀಡಲು ಮಿಷನ್ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ,ಕಾಫಿ ಟೀ,ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ

ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.


Share