ಪ್ರಾಣಿ ಓಡಿಸಲು ಕೃಷಿಕರ ಉಪಾಯ

Share

ಮಂಗ ಸಹಿತ ಇತರ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಕೃಷಿಕರೊಬ್ಬರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸುಲಭ ಸಾಧನ- ತುಂಬಾ Creative ಆಗಿದೆ. (W. ಸಂಗ್ರಹ)


Share