ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ಶಬ್ದ

ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಾರೀ ಶಬ್ದವು ಸಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವು ನಭೋಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹಾರಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಎಎಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ