ಭಾರತ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 38,444 ಕೊರೋನಾ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ

Share

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 38,444 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ ಕೋವಿಡ್ -19 ಕ್ಯಾಸೆಲೋಡ್ 11.9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ಇದುವರೆಗೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 4.1 ಲಕ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ.


Share