ಮನುಷ್ಯನ ಅಹಂ ನಾಶಮಾಡಲು ಕರೋನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಮಿ ಬಂದಿರಬಹುದು -ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

816
Share


Share