ಮೃಗಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ

Share

ಮೈಸೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃಗಾಲಯಗಳು ನಮೂನೆಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಆಪನ್ನು ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಇರುವೆ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು


Share