ಮೇಲುಕೋಟೆ ವೈರಮುಡಿ ಉತ್ಸವ : 29/03/23 ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Share

29-03-2023 ಬುಧವಾರ ವೈರಮುಡಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ :
1 ನೇ ತಿರುನಾಳ್ ಆರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ಯಾಗಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ,
ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ , ಭೇರಿತಾಡನ, ತಿರುಪ್ಪಾವೈ, ಹಂಸವಾಹನಂ,


Share