ಮೇಲುಕೋಟೆ ವೈರಮುಡಿ : 28/03/23 ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Share

28-03-2023 ಮಂಗಳವಾರ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈರಮುಡಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು :
ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಧಾರಾಮಹೋತ್ಸವ, ಅಧಿವಾಸರ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಧ್ವಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ.


Share