ಮೈಮೂಲ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಶಾಸಕ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ