ನೆನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ

ಭಾರಿ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಧರೆಗುರುಳಿದ ಮರಗಳು ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಒಂದು ನೋಟ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.