ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಿಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಗಳ ಗುರು ಗೀತಾ ಭಾಗ-4

821
Share

ಶ್ರೀ ಗುರು ಗೀತ ಭಾಗ – 4
ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಗುರುವಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಅಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಗುರುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡನೋ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ದತ್ತ ಸ್ವಾಮಿಯು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಬೄಹಸ್ಪತಿಯು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಉದ್ದರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಜೈಗುರುದತ್ತ


Share