ಮೈಸೂರು ರೋಟರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಟಾಪರ್

Share

ಮೈಸೂರು , ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, 625ಕ್ಕೆ 623 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ N.R. ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.


Share