ಶಾಸಕ ವತ್ಸ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮೈಸೂರು,ಶ್ರೀ ಟಿ ಎಸ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಶಾಸಕರು, ಕೆ ಆರ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನ ಸಮಾರಂಭ. ನಮೋ ಯೋಗ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.