ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು

Share

ಮಧ್ಯೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮದ್ಯ ಪಾನ ಪ್ರಿಯರು
ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ದ


Share