07/08/23 ರ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ

37
Share

ಚಿನ್ನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 5515
ಚಿನ್ನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 55150
ಚಿನ್ನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 6016
ಚಿನ್ನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 60160
ಬೆಳ್ಳಿ 1 ಕೆಜಿ . ರೂ . 74300

( * ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಲೆ )


Share