22/02/2024 ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ

183
rate silver
ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಿಕೆ
Share

ಚಿನ್ನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 5750
ಚಿನ್ನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 57500
ಚಿನ್ನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 6273
ಚಿನ್ನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 62730
ಬೆಳ್ಳಿ 1 ಕೆಜಿ . ರೂ . 72400

( * ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಲೆ )


Share