22/08/23 ರ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ

ಚಿನ್ನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 5420
ಚಿನ್ನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 54200
ಚಿನ್ನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 5913
ಚಿನ್ನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 59130
ಬೆಳ್ಳಿ 1 ಕೆಜಿ . ರೂ . 73750

( * ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಲೆ )