31/07/23 ರ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ

ಚಿನ್ನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 5525
ಚಿನ್ನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 55250
ಚಿನ್ನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 6041
ಚಿನ್ನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ರೂ . 60410
ಬೆಳ್ಳಿ 1 ಕೆಜಿ . ರೂ . 75500

( * ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಲೆ )