5-10-2020 ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ

Share

ಮೈಸೂರು ಬಲಮುರಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 5-10-2020
ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ.
ಚಂದ್ರೋದಯ 8.40 Ist.


Share